Selecteer een pagina

Coronavirus | Financiële regelingen

Home » Coronavirus | Financiële regelingen

Coronavirus | Financiële regelingen

Vele sectoren worden getroffen, waaronder de sport en u als aanbieder in het bijzonder. De sluiting houdt mogelijk in dat u liquiditeitsproblemen krijgt. Hiervoor zijn financiële regelingen voor getroffen ter overbrugging van de huidige situatie. De getroffen regelingen zijn:

  • Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 II
  • Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19
  • Arbeidstijdverkorting / Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud
  • Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf
  • Uitstellen betaling belastingen
  • Verzoek verlaging voorlopige aanslag
  • Garantiefonds Ondernemersfinanciering
  • Rentekorting microkredieten Qredits
  • Noodloket / Compensatieregeling ondernemers / Tegemoetkoming
  • Uitstel financieringsverplichting bankensector

 

Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 II

Update 29.09.20

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet in het voorjaar van 2020 diverse maatregelen ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, waaronder de amateursport. Deze regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die, ten opzichte van 2019, ten minste 20% van hun omzet zijn verloren als gevolg van de maatregelen tegen COVID-19. U kunt de tegemoetkoming aanvragen tot en met zondag 11 oktober via deze website.

 

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19

Update 29.09.20

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet in het voorjaar van 2020 diverse maatregelen ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, waaronder de verhuurders van sportaccommodaties. Deze regeling is bedoeld voor de verhuurders van sportaccommodaties die (een deel van) de huursom in de periode van 1 maart tot 1 juni 2020 hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties. Dit kan ook met terugwerkende kracht. Zolang de kwijtschelding maar heeft plaatsgevonden vóórdat u de tegemoetkoming aanvraagt. U kunt dus tot 14 oktober (een deel van) de huursom in de periode van 1 maart tot 1 juni 2020 kwijtschelden en vervolgens de tegemoetkoming aanvragen via deze website.

 

Werktijdverkorting (wtv) / Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud ( NOW) 2.0

Update 30.06.20 | Nieuwe regeling: Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Bedrijven met minstens twintig procent omzetverlies kunnen met de NOW een tegemoetkoming van maximaal negentig procent van hun loonkosten krijgen, naar rato van hun omzetverlies. De maand waarop de loonsom wordt vastgesteld is in dit tweede subsidietijdvak de maand maart. Een andere wijziging is dat in deze tweede periode de forfaitaire opslag wordt verhoogd van dertig tot veertig procent. Hiermee krijgen bedrijven meer financiële ruimte om de salarissen door te betalen en voor andere kosten die gemaakt moeten worden om het bedrijf en dus ook de werkgelegenheid in stand te houden. De NOW 2.0 kent ook nieuwe voorwaarden. Zo mag een bedrijf dat gebruik maakt van de verlenging van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Dit geldt voor bedrijven die op grond van de NOW-subsidie 125.000 euro of meer ontvangen, of een voorschot van100.000 euro of meer ontvangen. Voor concerns die hun omzetdaling opwerkmaatschappijniveau willen berekenen, geldt een dergelijke voorwaarde al voor de NOW in het eerste pakket. Bonussen aan gewone medewerkers, die horen bij de normale beloningssystematiek zijn wel toegestaan. Meer info: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/22/regeling-now-2.0-donderdag-gepubliceerd

 

BMKB (Borgstelling Midden en Klein bedrijf)

De lening kan ook worden gebruikt voor een overbruggingskrediet, er zijn nu veel ondernemers die direct geld nodig hebben. Ook kunnen zij het bedrag gebruiken om hun rekening courant te verhogen, een verhoging van het bedrag dat je in het rood mag staan. Alle informatie hieromtrent is hier gebundeld.

 

Aangepaste belastingen en rentes

Update 18.03.20 | Maatregel uitgebreid

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen. Meer informatie

 

Verzoek verlaging voorlopige aanslag

Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag, zodat ze meteen minder belasting gaan betalen. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd. Meer informatie

 

Garantiefonds Ondernemersfinanciering

Update 18.03.20 | Nieuwe maatregel

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties,  (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 150 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is. Meer informatie.

 

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)

Update 18.03.20 | Nieuwe maatregel

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro. Meer informatie.

 

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB / TVL (voorheen TOGS)

Update 30.06.20 | Nieuwe maatregel

De tegemoetkoming is voor mkb-ondernemers en zzp’ers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Ondernemers die voor de TOGS-regeling in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruikmaken van de TVL. De getroffen sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes. Ondernemingen in de horeca, recreatie, strandtenten, sportscholen, evenementen, standbouwers, kermissen, sauna’s, wellness centra, podia en theaters vallen hier ook onder. Heeft u eerder via TOGS een eenmalige tegemoetkoming ontvangen? En wilt u nu in aanmerking komen voor de TVL? Dan moet u een nieuwe aanvraag doen voor de TVL. De hoofd- of nevenactiviteit van uw bedrijf moet overeenkomen met één van de vastgestelde SBI-codes. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en geeft aan wat de hoofd- en de nevenactiviteiten van een bedrijf zijn. Uw bedrijf moet op 15 maart 2020 met deze hoofd- of nevenactiviteit ingeschreven staan in het Handelsregister van KVK. U kunt de SBI-code niet alsnog aanpassen om in aanmerking te komen. Komt de hoofdactiviteit niet in aanmerking, maar meerdere nevenactiviteiten wel? Dan berekenen we de TVL op basis van de nevenactiviteit met het hoogste CBS-percentage gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet. Meer info / aanvragen TVL: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl.

OPROEP AAN SKATEBOARDPARKEN EN -SCHOLEN:
Niet alle skateparken en -scholen zijn met dezelfde SBI-codes bij de KVK ingeschreven. Een aantal van deze codes vallen buiten de vastgestelde SBI-codes waarvoor de tegemoetkoming geldt. SFN wil zich sterk maken voor alle skateparken en -scholen en er zorg voor dragen dat de SBI-codes waaronder zij ingeschreven staan ook onder deze regeling vallen. Daarom roept SFN alle skateparken en -scholen op om hun SBI-code aan ons door te geven. Dat kan door een email te sturen naar sven.wouters@skateboardfederatie.nl en lid te worden van de SFN (€ 10,-).

 

Noodfonds sport 

Update 27.03.20 | Nieuwe maatregelen

NOC*NSF zet 4 à 5 miljoen euro opzij als begin van een groter fonds om de financiële gevolgen van de noodzakelijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk op te vangen. De rijksoverheid en andere partners is gevraagd mee te doen in dit Coronanoodfonds Sport. NOC*NSF heeft er alle vertrouwen in dat dit snel zal lukken. Het Coronanoodfonds Sport vormt een aanvulling op de regelingen van de overheid. Zodra hier meer informatie over bekend is, wordt dit hier weergegeven.

 

Uitstel financieringsverplichting banken

Update 28.04.21 | Nieuwe maatregel

Kleinere ondernemingen en instellingen met een lopend zakelijk krediet tot € 2,5 miljoen, die in de kern gezond zijn, kunnen zes maanden uitstel van aflossing op hun lopende leningen krijgen. Als klant moet je zelf aangeven dat je uitstel wilt. Verzoeken die betrekking hebben op de aflossingen van maart kunnen tot uiterlijk 30 maart om 13.00 uur worden ingediend. Als je het verzoek later indient, zal het uitstel gelden voor de aflossingsverplichtingen vanaf april. Let op: het gaat om uitstel van aflossingsverplichtingen, niet om uitstel van de rentekosten van de lening.

Rabobank

ABN Amro

ING Bank

SNS Bank/Volksbank

Triodos Bank verwijst je naar jouw relatie manager, tevens is het mogelijk om op korte termijn een microkrediet aanvragen.

 

Knab.nl | Overzicht regelingen voor zzp’ers en ondernemers tijdens de coronacrisis

https://bieb.knab.nl/ondernemen/alle-regelingen-voor-zzpers-en-ondernemers-tijdens-de-coronacrisis

 

Overige tips & adviezen

Tip 1: Compenseer uw leden | Verleng reeds afgesloten lidmaatschappen met een ‘gratis’ maand aan het einde van de abonnementsperiode. Hiermee komt u uw leden tegemoet aan de maand waarin uw centrum nu dicht is. Hiermee voelen leden zich gewaardeerd en zullen zij minder snel overwegen het lidmaatschap op te zeggen. Het voordeel van deze actie zit er tevens in dat deze ‘gratis’ maand verspreid kan worden geboekt over het boekjaar, dit aangezien niet alle abonnementen in dezelfde maand aflopen. Hiermee komt uw cashflow/liquiditeit niet in één specifieke maand onder druk. Tegelijkertijd zullen de leden in de ‘extra’ maand gebruik maken van uw overige product- en dienstenaanbod (bijv. HORECA) wat weer (aanvullende) inkomsten oplevert.

Tip 2: Bekijk veel handige informatie over het ondernemen, regelingen en veelgestelde vragen op deze Rabobank pagina.